top of page

#dzień1 Norwedzy w Krakowie - warsztaty i zwiedzanie miasta

Dziś w szkole odbyły się warsztaty w formie sesji KMDD® (Konstanz Method of Dilemma Discussion) prowadzone przez dr Małgorzatę Steć. KMDD® to technika wspierania rozwoju kompetencji moralno-demokratycznych. Podczas sesji KMDD® w Kolegium Europejskim uczniowie i nauczyciele omawiali przypadek związany z nierównościami na rynku pracy, zagadnieniem poruszanym w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mieli możliwość tworzenia argumentów i prezentowania ich wewzajemnej interakcji komunikacyjnej. Sesja KMMD® pozwala uczestnikom ćwiczyć kompetencje moralne, a tym samym demokratyczne, ponieważ tylko ludzie o wysokich praktycznych kwalifikacjach moralnych mogą budować prawdziwą demokrację. Kompetencje moralne to umiejętność dyskutowania bez użycia siły, przemocy czy podstępu.


W godzinach popołudniowych wzięliśmy udział w wycieczce po głównych zabytkach Krakowa. Mieliśmy okazję zapoznać się z historią żydów i zobaczyć fabrykę Schindlera oraz plac Bohaterów Getta. W dzielnicy Kazimierz, będącej niegdyś siedzibą społeczności żydowskiej, przewodnik opowiedział nam historię synagogi i Heleny Rubinstein. Następnie, podążyliśmy szlakiem głównych atrakcji drogi królewskiej. Kwintesencja historii Krakowa to dzieje królów Polski złożonych na Wawelu, plac św. Magdaleny, sławnych Polaków zamieszkałych przy ulicy Kanonicznej, czy też atrakcje architektoniczne przy ulicy Grodzkiej.


Today school held workshops in the form of the session of KMDD® (Konstanz Method of Dilemma Discussion) conducted by Małgorzata Steć, Ph.D. KMDD® is a technique for supporting the development of moral-democratic competence. During the KMDD® session in Kolegium Europejskie, students and teachers discussed a case related to labor market inequalities, the issue raised in the scope of the Sustainable Development Goals. Both students andteachers had the opportunity to create arguments and present them in mutual communicative interaction. The KMMD® session allows participants to practice moral and, thus democratic competencies because only people with high practical moral qualifications can build a real democracy. Moral competence is the ability to discuss without force, violence, or deceit. (translation by M.S.)


Today we took part in a tour of the main sights of Krakow. We had the opportunity to learn about the history of the Jews and see Schindler's factory and Ghetto Heroes Square. In the Kazimierz district, which was once the seat of the Jewish community, the guide told us the story of the synagogue and Helena Rubinstein. Then, we followed the route of the main attractions of the Royal Road. The quintessential history of Krakow is the story of the kings of Poland deposited at Wawel Castle, St. Magdalene Square, famous Poles living on Kanoniczna Street, or the architectural attractions on Grodzka Street.


Comments


bottom of page