top of page

#dzień2 Cele Zrównoważonego Rozwoju i oprowadzanie po Kristiansund

Nasza szkoła partnerska, Atlanten Videregående Skole przywitała nas mini-koncertem. Byliśmy pod wrażeniem zarówno auli, jak i talentów młodych muzyków. Mieliśmy okazję zapoznać się ze szkołą - jej pracownikami, działami, układem architektonicznym oraz filozofią zarządzania. W audytorium wysłuchaliśmy wykładu o Celach Zrównoważonego Rozwoju, który wygłosiła Karina Weiseth. Jako ekspertka wyspecjalizowana w tej tematyce, przedstawiła nam historię i zasady tej koncepcji. Był to również dzień dwóch lekcji prowadzonych przez pedagogów z Polski. Nauczycielka biznesu i ekonomii, pani Magda Belniak, prowadziła zajęcia, których tematem była rola małych i średnich przedsiębiorstw w działaniach wdrażających cele zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się. Metoda "case study" okazała się bardzo efektywna i doprowadziła do wielu ciekawych wniosków. Natomiast, nauczycielka fizyki, pani Małgorzata Walczak, podjęła temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii oraz możliwości obrazowania przepływu energii z wykorzystaniem diagramu Sankey'a. Po podsumowaniu zajęć w gronie polsko-norweskim, grupa wzięła udział w wycieczce prowadzonej przez Eskilda Bunesa i Erika Svena. Przewodnicy przybliżyli nam ciekawą historię miasteczka, tak bardzo związaną z historią powszechną aż po dzień obecny. Opowieść została uwieńczona zdjęciem z merem miasta na tle pomnika klippfiskkjerringa - wizytówki miasta.


Our partner school, Atlanten Videregående Skole welcomed us with a mini-concert. We were impressed by both the auditorium and the talents of the young musicians. We had the opportunity to get acquainted with the school - its staff, departments, architectural layout and management philosophy. In the auditorium, we listened to a lecture on the Sustainable Development Goals, given by Karina Weiseth. As an expert specialising in the subject, she gave us an introduction to the history and principles of the concept. It was also a day of two lessons taught by educators from Poland. The business and economics teacher, Ms. Magda Belniak, led the class, the topic of which was the role of small and medium-sized enterprises in activities implementing sustainable development goals in developing countries. The case study method proved to be very effective and led to many interesting conclusions. On the other hand, physics teacher Ms. Małgorzata Walczak took up the topic of renewable and non-renewable sources of energy and the possibility of imaging the flow of energy using a Sankey diagram.

After wrapping up the Polish-Norwegian class, the group took part in a tour led by Eskild Bunes and Erik Sven. The guides introduced us to the interesting history of the town, which is so connected to general history up to the present day. The story was crowned with a photo with the mayor of the town against the backdrop of the klippfiskkjerring monument - the town's landmark.


Comentarios


bottom of page