top of page

#dzień3 Job shadowing i Droga Atlantycka

Poranny koncert wprowadził cały zespół w pozytywny nastrój. Był to drugi dzień zajęć - zarówno prowadzonych, jak i obserwowanych. Pani Małgorzata Michalska, nauczycielka języka angielskiego, obserwowana przez Vanessę Hagen Williamsen oraz pani Katarzyna Oziębła, nauczycielka języka hiszpańskiego, pod okiem Elisabeth Folland Dahl, zaplanowały zajęcia odnoszące do celów zrównoważonego rozwoju. Uczniowie na zajęciach języka hiszpańskiego zostali zapoznani z trybem rozkazującym twierdzącym w kontekście małych, codziennych działań mających na celu ocalenie naszej planety. Nauka gramatyki w kontekście ochrony środowiska była bardzo inspirująca - również dzięki zastosowanym metodom. Natomiast podczas zajęciach języka angielskiego grupa poznała techniki promocji redukcji zużycia prądu oraz zajęła się rolą odnawialnych źródeł energii w dobie kryzysu energetycznego. 90-minutowe zajęcia były bardzo owocne pod względem rozwijania kompetencji słuchania, mówienia i posługiwania się słownictwem na poziomie zaawansowanym. Spotkanie mające na celu podsumowanie wniosków w grupie projektowej było szansą do wymiany doświadczeń oraz wysłuchania prezentacji Mortena Lystada, który zapoznał nas kryteriami ewaluacji aktywności szkolnych związanymi z celami zrównoważonego rozwoju. Dzień obfitował w wiele niespodzianek związanych zarówno z norweską sztuką kulinarną, jak i przyrodą. Wycieczka Drogą Atlantycką oraz pobyt w miejscowości Bud były okazją do poznania norweskiego wybrzeża, a kolacja w Kirklandet miejscem wrażeń kulinarnych i sposobnością do spróbowania mięsa wieloryba...


The morning concert put the whole team in a positive mood. It was the second day of classes - both conducted and observed. Ms. Malgorzata Michalska, English teacher, observed by Vanessa Hagen Williamsen, and Ms. Katarzyna Oziębła, Spanish teacher, under the guidance of Elisabeth Folland Dahl, planned activities relating to the Sustainable Development Goals. Students in Spanish classes were introduced to the affirmative imperative mode in the context of small, everyday actions to save the planet. Learning grammar in the context of environmental protection was very inspiring - also thanks to the methods used. Meanwhile, during the English class, the group learned techniques for promoting the reduction of electricity consumption and addressed the role of renewable energy sources in times of energy crisis. The 90-minute class was very fruitful in terms of developing listening, speaking and vocabulary skills at an advanced level. The meeting to summarise the findings in the project group was a chance to exchange experiences and listen to a presentation conducted by Morten Lystad, who introduced us to the criteria for evaluating school activities related to the Sustainable Development Goals. The day was full of surprises related to both Norwegian culinary arts and nature. An excursion along the Atlantic Road and a stay in the town of Bud were an opportunity to learn about the Norwegian coastline, while a dinner in Kirklandet was a place of culinary excitement and an opportunity to taste whale meat....

留言


bottom of page