top of page

#dzień4 Bielsko-Biała i Cieszyn

Śląsk Cieszyński to doskonały przykład zrównoważonej, regionalnej i transgranicznej infrastruktury, wspierającej rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. W kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, myślimy, że region wpisuje się w założenia następujących celów: Celu 8.Wzrost gospodarczy i godna pracy, Celu 9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura, Celu 11. Zrównoważone miasta i społecznościWspólna wycieczka na Śląsk Cieszyński była okazją do integracji oraz poznania, w jaki sposób transgraniczna współpraca wspiera rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców.Zwiedzanie dwóch miast Bielsko-Białej i Cieszyna poprowadził doświadczony przewodnik p. Henryk, który zapoznał nas z rotundą romańską z XI wieku, wWeżą Piastowska, rynkiem oraz Teatrem im. Adama Mickiewicza.


Cieszyn Silesia is an excellent example of sustainable, regional and cross-border infrastructure that supports economic development and human well-being. In the context of the Sustainable Development Goals, we think that the region fits into the objectives of the following goals: Goal 8.Economic growth and decent work, Objective 9. Innovation, Industry, Infrastructure, Objective 11. Sustainable cities and communities.The joint trip to Cieszyn Silesia was an opportunity to integrate and learn how cross-border cooperation supports the development of the region and the well-being of its inhabitants. The tour of the two cities of Bielsko-Biała and Cieszyn was led by an experienced guide, Mr Henryk, who introduced us to the Romanesque rotunda from the 11th century, the Piast Tower, the market square and the Adam Mickiewicz Theatre.Comments


bottom of page