top of page

#dzień4 Norweski system edukacji

Środa była kolejnym owocnym dniem. Uczniowie znowu pozytywnie zaskoczyli nas swoimi aranżacjami podczas porannego mini-koncertu. Spotkali się, już tradycyjnie, z gorącym aplauzem i niemałym podziwem. Prelegent, Eskild Bunes przedstawił nam specyfikę norweskiego systemu edukacji z uwzględnieniem opieki zapewnianej uczniom mających szczególne potrzeby edukacyjne. Prezentacja zawierające informacje dotyczące ewolucji norweskiego systemu, podjętych reform i stojącej za tymi działaniami filozofii nauczania była początkiem dyskusji odnoszącej się do polskiego systemu. Refleksje powstałe podczas wykładu zaowocowały konkretnymi działaniami, które zostały zaproponowane podczas następnej sesji dotyczącej planowania aktywności grupy polskiej i norweskiej.


Wednesday was another fruitful day. The students again positively surprised us with their arrangements during the morning mini-concert. They were met, traditionally, with warm applause and no small amount of admiration. The speaker, Eskild Bunes, introduced us to the peculiarities of the Norwegian education system with particular emphasis on the care provided to students with special educational needs. The presentation containing information on the evolution of the Norwegian system, the reforms undertaken and the educational philosophy behind these actions was the beginning of a discussion relating to the Polish system.

Reflections generated during the lecture resulted in concrete actions that were proposed during the next session on planning activities of the Polish and Norwegian groups.
Comments


bottom of page