top of page

PROJEKT 1: 

Konkurs literacki:

Świat za 50 lat

 

Writing contest:

World in 50 years

UCZNIOWIE: Olek Biela, Maciek Pieprzyca, Mela Żurawik, Alicja Kozyrska

NAUCZYCIELE: Klaudia Pasieka

 

W ramach mini projektu #3 uczniowie klas 1 i 2 LO wzięli udział w konkursie literackim „Świat za 50 lat”. Młodzież w swoich pracach przedstawia świat po zagładzie, do której doprowadził człowiek. Uczniowie poruszali tematy związane z ubóstwem, głodem, dostępem do czystej wody, katastrofami klimatycznymi oraz odradzaniem się społeczeństw na gruzach dawnej cywilizacji. Znamienne jest, że każdy z uczestników projektu przedstawił pesymistyczną wizję przyszłości.
W wyobraźni uczniów działania podejmowane przez rząd oraz różne instytucje prowadzą do nieuchronnej katastrofy. Taka perspektywa skłania młodzież do zorganizowania dyskusji dotyczącej działań, które sami możemy podjąć, by nie dopuścić do apokalipsy. Hasłem przewodnim rozmów było pytanie „Jak możemy sprawić, by świat stał się lepszym miejscem?”. Uczniowie wspólnie opracowali poster, na którym przedstawili swoje propozycje rozwiązania problemów poruszanych w ich pracach. 

 

As part of the mini-project #3, students in the first and second year of high school took part in the literary competition "World in 50 years". The pupils presented in their works the world after the destruction caused by man. Students brought up topics related to poverty, hunger, access to clean water, climate catastrophes and the revival of societies on the ruins of the past civilization. 

It is significant that each participant presented a pessimistic vision of the future. In the imagination of students, the actions taken by the government and institutions lead to an inevitable disaster. 

This perspective encouraged the youth to organize a discussion on the actions that we can take ourselves to prevent the apocalypse. The theme of their conversation was the question "How can we make the world a better place?". The students created a poster on which they presented their ideas for solving the problems raised in their works.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG's): 

1. Koniec z ubóstwem (No Poverty)

2. Zero głodu (Zero Hunger)

6. Czysta woda i warunki sanitarne (Clean Water and Sanitation)

11. Zrównoważone miasta i społeczności (Sustainable Cities and Communities)

13. Działania w dziedzinie klimatu (Climate Action)

15. Życie na lądzie (Life on Land)

16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (Peace and Justice Strong Institutions)

MicrosoftTeams-image (23).png
MicrosoftTeams-image (24).png
MicrosoftTeams-image (27).png
MicrosoftTeams-image (26).png
MicrosoftTeams-image (28).png
MicrosoftTeams-image (25).png
bottom of page