top of page

O projekcie

Projekt jest odpowiedzią zarówno na zmiany zachodzące we współczesnym świecie, jak i na potrzebę rozwijania globalnych kompetencji uczniów i nauczycieli m.in. rozumienia różnych punktów widzenia, współpracy opartej na szacunku oraz podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W projekcie chcemy pokazać, że szkoła uczy rozumienia świata metodą krytycznej konfrontacji informacji z różnych dziedzin. Poprzez realizację działań związanymi z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ pragniemy uświadomić odbiorcom relacje szkoły z otaczającym światem oraz podkreślić wagę odpowiedzialności każdego człowieka będącego obywatelem szkoły świata.

Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju kompetencji nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą - społeczności odpowiedzialnej za zarządzanie oraz proces kształcenia. Efektywne wykorzystanie nowych technologii, rozwijanie kompetencji globalnych, wirtualna współpraca z ekspertami i uczniami z całego świata oraz zastosowanie otwartych zasobów edukacyjnych uczynią projekt niezwykle innowacyjnym.

 

Inicjatywa ma na celu realizację 3 mini projektów, z których to przedsięwzięcia 1. i 2. są skierowane do nauczycieli, a 3. do uczniów. Praca nad każdym mini projektem będzie odbywała się w trzech etapach:

Etap 1 - praca we własnej szkole w ramach zajęć szkolnych, polegająca na gromadzeniu i analizie materiałów oraz współpraca on-line z partnerem norweskim;
Etap 2 - wspólne lekcje oraz warsztaty w czasie wizyty roboczej w szkole partnerskiej, podczas której zostanie przedstawiona prezentacje efektów;

Etap 3 - rozpowszechnianie efektów pracy w każdej szkole oraz w środowisku lokalnym, a także w szerszej społeczności.

 

Planujemy zrealizować następujące miniprojekty:

1. W kierunku edukacji XXI wieku
Nauczyciele w zespołach polsko-norweskich opracują scenariusze lekcji dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Podczas spotkań polsko-norweskich zostaną przeprowadzone wspólne lekcje. Powstanie kolekcja scenariuszy na platformie Wakelet oraz tradycyjna publikacja.

2. Czy jestem demokratycznym nauczycielem?
Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu wspólnych polsko-norweskich warsztatów odnoszących się do pracy z uczniami oraz zarządzania szkołą. Podczas spotkań zostaną zaprezentowane autorskie Cards for Democracy. Konkluzje zostaną przedstawione za pomocą programu Padlet oraz w formie klasycznej publikacji.

3. W jaki sposób możemy uczynić nasz świat lepszym?

W zespołach polsko-norweskich uczniowie pod nadzorem nauczycieli będą poszukiwać rozwiązań, wdrażać działania oraz rozpoznawać problemy zarówno globalne, jak i lokalne. Przygotowana zostanie publikacja podsumowująca działania z wykorzystaniem aplikacji Sway oraz w formie tradycyjnej.

student-gdb6e9627c_1920.jpg

The main concern of the project is to respond both to the changes that are taking place in the world and to the need of developing global competences of pupils and teachers. We have to prepare students for an interconnected world in which they can understand and appreciate different perspectives and world views, interact successfully with others, and take responsible action towards sustainability. 

We wish to demonstrate that school can teach about the world by interacting within a variety of disciplines and domains. Being involved in activities associated with the  Sustainable Development Goals weintend to make others aware that school is a part of the world for whose well-being we are all responsible. 

We are also concerned about the development and competence of teachers and the school’s managers, who are responsible both for the educational process and for the way the school is run. 

 

The project is innovative in its application of new technologies, development of global competences, virtual co-operation with experts and pupils from all over the world  and an access to open resources. 

 

Within the whole project we distinguish 3 mini-projects,  the 1st and 2nd ones of which are dedicated to teachers, and the 3rd one concerns pupils.  

Working on each mini project will proceed according to three stages:  

Stage 1  includes working in our own school as part of class activity, collecting and analysing data and materials, co-operating online with our Norwegian partner.  

Stage 2 consists in workshops, lessons taught during a working visit in the partner school, presentation of the results.  

Stage 3 involves dissemination of the results of the work in each school, but also among the local and global communities.  

 

The following mini-projects will be organized: 

1. Towards the 21st century education 

In mixed Polish-Norwegian teams teachers will prepare scenarios of lessons focused on Sustainable Development Goals. There will be lessons conducted by mixed teams, and the collection of scenarios will be placed on the Wakelet platform. A paper publication will be made. 

 

2. Am I a democratic teacher?  

There shall be prepared and conducted Polish-Norwegian workshops concerning methods of teaching and school management, with the use of Cards for Democracy. The conclusions shall be available on Padlet. A paper publication will also be arranged. 

 

3. How can we make the world a better place?  

In Polish – Norwegian teams pupils, supervised by their teachers, learn to recognize global and local problems, look for solutions and implement remedies. A publication will be made,  which will sum up our work on the project, both through Sway and in the traditional form.  

bottom of page