top of page

Rezultaty
i upowszechnianie

Publikacja

Końcowym rezultatem mini projektu „Czy jestem demokratycznym nauczycielem” jest publikacja opracowana przez zespół polskich nauczycieli.  Została w niej omówiona mądrze zaprojektowana koncepcja warsztatów , które odbyły się 31 maja 2022 roku  w Krakowie z udziałem polskich i norweskich nauczycieli. Będzie ona stanowić inspirację dla innych nauczycieli i edukatorów w doborze odpowiednich metod pracy do wykorzystania na lekcjach bądź w doskonaleniu zawodowym , aby pomóc  zrozumieć i zastanowić się nad demokratycznymi wartościami i działaniami w klasie, które stanowią nieodłączny element rozwijania globalnych kompetencji.

The final result of the mini project "Am I a democratic teacher" is a publication developed by a team of Polish teachers. It discusses the cleverly designed concept of the workshop which took place on May 31, 2022 in Krakow with the participation of Polish and Norwegian teachers. It will inspire other teachers and educators in selecting appropriate working methods to use in lessons or in-service training to help understand and reflect on democratic values and actions in the classroom, which are an integral part of developing global competencies.

Webinar upowszechniający rezultaty spotkania 

Zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego podzieliliśmy się naszymi refleksjami i pomysłami na to, w jaki sposób możemy tworzyć w klasie bezpieczną i demokratyczną przestrzeń dla rozwoju uczniów. My nauczyciele również zdaliśmy sobie sprawę z tego, że, aby rozwijać kompetencje uczniów, musimy również zadbać o nasz rozwój zawodowy. Podczas spotkania zaproponowaliśmy nauczycielom udział w aktywnościach, które pozwoliły odpowiedzieć na pytania, co to znaczy być demokratycznym nauczycielem. Naszym drogowskazem w tej części spotkania były Karty dla demokracji, które zostały opracowane przez byłych uczestników Programu Pestalozzi Rady Europy. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele realizujący projekt zatytułowany „Podróż w kierunku globalnych kompetencji” - z Kolegium Europejskiego w Krakowie oraz z Atlanten VGS z Norwegii. Do konferencji dołączyli również pedagodzy z kilku polskich szkół. Spotkanie zostało poprowadzone w języku polskim i angielskim.

We held a meeting to share our reflections and ideas on how we can create a safe anddemocratic space in the classroom for students' development. We teachers have alsorealised that in order to develop students' competencies, we must also take care of ourprofessional development. During the meeting, we offered teachers to participate in activities that allowed them toanswer questions about what it means to be a democratic teacher. Our signpost in this part of the meeting were the Charters for Democracy, which were developed by former participants of the Pestalozzi Programme of the Council of Europe.The meeting was attended by teachers implementing the project entitled "A Journey towards Global Competences" - from the College of Europe in Krakow and Atlanten VGS fromNorway. Teachers from several Polish schools also joined the conference. The meeting was conducted in Polish and English.

MicrosoftTeams-image (22).png
MicrosoftTeams-image (23).png
MicrosoftTeams-image (19).png
MicrosoftTeams-image (24).png
MicrosoftTeams-image (21).png
MicrosoftTeams-image (49).png
MicrosoftTeams-image (48).png
bottom of page