top of page

Czy jestem
demokratycznym
nauczycielem? 

Celem mini projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwijania kompetencji , których wymaga współczesny świat,  tworzenia warunków sprzyjających uczeniu się i zachęcających wszystkich do podejmowania nowych wyzwań i kreatywności.

Przygotowane i przeprowadzone zostały wspólne polsko- norweskie warsztaty, podczas których wykorzystano Cards for Democracy,  opracowane przez międzynarodowe stowarzyszenie Learn to change-change to learn. Karty zostały stworzone z myślą o tym, aby pomóc uczestnikom zrozumieć i zastanowić się nad demokratycznymi wartościami i działaniami w klasie, które stanowią nieodłączny element rozwijania globalnych kompetencji. Warsztaty dały  nauczycielom wiele pomysłów na wspieranie uczniów  w procesie uczenia się ,   budowaniu demokratycznej społeczności i tworzeniu przestrzeni dla ich inicjatyw, refleksji, potrzeb oraz dostarczeniu narzędzi do tego, aby rozumieli świat i otoczenie.

Nauczyciele norwescy obserwowali zajęcia dydaktyczne prowadzone przez polskich nauczycieli w liceum oraz w szkole podstawowej. Poprowadzili również lekcje związane z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Goście z Norwegii odwiedzili Instytut Psychologii UJ.

Końcowym rezultatem mini projektu „Czy jestem demokratycznym nauczycielem” jest publikacja opracowana przez zespół polskich nauczycieli.  Została w niej omówiona mądrze zaprojektowana koncepcja warsztatów, które odbyły się 31 maja 2022 roku w Krakowie z udziałem polskich i norweskich nauczycieli. Będzie ona stanowić inspirację dla innych nauczycieli i edukatorów w doborze odpowiednich metod pracy do wykorzystania na lekcjach bądź w doskonaleniu zawodowym, aby pomóc zrozumieć i zastanowić się nad demokratycznymi wartościami i działaniami w klasie, które stanowią nieodłączny element rozwijania globalnych kompetencji.

The aim of the mini-project is to exchange good practices in developing competences essential in the modern world, and also creating conditions conducive to learning and encouraging everyone to take up new challenges and be creative.

A joint Polish-Norwegian workshop was prepared and held, during which Cards for Democracy, developed by the international association Learn to change-change to learn, were used. The cards were designed to help participants understand and reflect on democratic values and activities in the classroom, which are an integral part of developing global competence.

The workshop gave teachers many ideas for supporting students in learning, building a democratic community and creating space for their initiatives, reflections, needs and providing tools for them to understand the world and their surroundings.

Norwegian teachers have observed classes conducted by Polish teachers in high school and elementary school. They also ran lessons related to the 17 UN Sustainable Development Goals. Guests from Norway also visited the Institute of Psychology at Jagiellonian University.

The final result of the mini project "Am I a democratic teacher" is a publication developed by a team of Polish teachers. It discusses the cleverly designed concept of the workshop which took place on May 31, 2022 in Krakow with the participation of Polish and Norwegian teachers. It will inspire other teachers and educators in selecting appropriate working methods to use in lessons or in-service training to help understand and reflect on democratic values and actions in the classroom, which are an integral part of developing global competencies.

20220601_123634.jpg
PHOTO-2022-06-04-11-28-17_1.jpg
65dc7a02-95ea-4c2d-aa95-800cca7caec1.JPG
dc3e6b5e-5f3c-4323-8ba4-60bbdd0a1e32.JPG
bottom of page