top of page

Rezultaty
i upowszechnianie

Publikacja

Końcowym rezultatem mini projektu” W kierunku edukacji XXI wieku” jest publikacja opracowana przez zespół polskich i norweskich nauczycieli. Zawiera ona scenariusze lekcji i projektów opracowanych przez nauczycieli szkół partnerskich projektu, w których połączone zostały  treści i cele nauczania z Celami Zrównoważonego Rozwoju.  W publikacji znajdziemy również refleksje, którymi nauczyciele podzielili się po przeprowadzeniu lekcji   podczas wizyt w szkołach partnerskich. Pokazujemy także przykłady  dobrych praktyk realizowanych w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju  w norweskiej szkole oraz przybliżamy jak to wygląda w polskiej szkole.

Mamy nadzieję, że nasza praca będzie inspirować oraz motywować innych do  poszukiwania nowych rozwiązań w edukacji, które pozwolą uczniom zrozumieć złożoność i bogactwo świata w jego wymiarze naukowym, etycznym i społecznym.

The final result of the mini project "Towards 21st Century Education" is a publication created by a team of Polish and Norwegian educators.  It contains lesson plans and projects drawn up by the teachers of the project's partner schools, in which the content and learning objectives were integrated with the Sustainable Development Goals. 

The publication also features reflections that teachers shared after conducting their lessons during visits to partner schools. We also show the examples of good practices implemented in the field of education for sustainable development in a Norwegian school, and to bring a closer look at what it looks like in a Polish school.
We do hope that our work will both inspire and motivate others to explore new solutions in education that will allow students to comprehend the complexity and wealth of the world in its scientific, ethical and social dimensions.

Webinarium

07 grudnia 2022 podczas spotkania online zaprezentowaliśmy rezultaty drugiego mini projektu „W kierunku edukacji XXI wieku” i wspólnie staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. Jak przygotować uczniów do życia w coraz bardziej niepewnym świecie? Jakich umiejętności, wiedzy, doświadczenia potrzebują uczniowie, aby odnieść sukces w coraz bardziej niepewnym świecie?

W tym kontekście program Celów Zrównoważonego Rozwoju, zaplanowany przez globalną społeczność do osiągnięcia w 2030 roku, opisuje przebieg działań mających na celu zniwelowanie ubóstwa, ochronę naszej planety i zapewnienie wszystkim dobrobytu. Prowadzenie skutecznej edukacji jest wpisane w realizację każdego CZR. Natomiast Cel 4 szczególnie mocno podkreśla zasadnicze znaczenia edukacji dla osiągnięcia wszystkich 17 CZR. Jedno z zadań tego celu wręcz zobowiązuje nas do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ogromną rolę odgrywa UNESCO, które wspiera realizację zadań wyznaczonych w poszczególnych celach. Rola edukacji jest nie do przecenienia.

Podczas webinarium, przedstawiliśmy  w jaki sposób idea zrównoważonego rozwoju jest realizowana w norweskiej szkole, a jak wygląda to w polskiej szkole. Zaprezentowaliśmy wspólne działania w projekcie na rzecz wymiany i promowania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Herbich koordynator ds. Edukacji i Programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO w Polsce, dyrekcja i nauczyciele Kolegium Europejskiego w Krakowie i Atlanten VGS w Kristiansund oraz goście z wielu szkół w Polsce i innych instytucji edukacyjnych.

On the 07th of December 2022, during an online event, we presented the results of the second mini project "Towards 21st Century Education" and we attempted together to find answers to a number of questions. How to get students ready for life in an increasingly uncertain world? What skills, knowledge, experience do students need to succeed in an increasingly uncertain world ?  
In the given context, the Sustainable Development Goals program (planned by the global community to be achieved by 2030) describes a course of action to eradicate poverty, protect our planet and ensure prosperity for all.   
The delivery of effective education is embedded in the implementation of each GDS. Goal 4, on the other hand, especially emphasizes the crucial importance of education for achieving all 17 GDSs. One of the tasks of the goal even obliges us to educate for sustainable development. A huge part is played by UNESCO, which supports the  fulfillment of the tasks set out in each goal. The role of education cannot be overestimated.  

 During the webinar, we presented how the idea of sustainable development is applied in a Norwegian educational system, and what it looks like in the Polish one. We outlined joint activities in the project to exchange and promote good practices in the area of sustainable development.

The meeting was attended by Ms. Małgorzata Herbich, coordinator for Education and the UNESCO Associated Schools Program in Poland, the management and teachers of the College of Europe in Cracow and Atlanten VGS in Kristiansund, as well as guests from many schools in Poland and other educational institutions.

Zrzut ekranu 2022-12-7 o 20.16.03.png
Zrzut ekranu 2022-12-7 o 19.03.40.png
Zrzut ekranu 2022-12-7 o 19.35.23.png
Zrzut ekranu 2022-12-7 o 20.02.58.png
Zrzut ekranu 2022-12-7 o 19.25.11.png
Zrzut ekranu 2022-12-7 o 19.29.50.png
Zrzut ekranu 2022-12-7 o 20.10.34.png
Zrzut ekranu 2022-12-7 o 20.20.30.png
bottom of page