top of page

Działania w Krakowie

W dniach 29.05- 04.06.2023 roku odbyła się w Krakowie trzecia mobilność związana z uczeniem się i szkoleniem. Do Krakowa przyjechało 7 nauczycieli i 16 uczniów z Atlanten VGS

w Krisitansund. Osią całego spotkania była praca  nad mini projektem „W jaki sposób możemy uczynić lepszym nasz świat?”. Program został tak przygotowany, aby poprzez edukację szerzyć wiedzę o Celach Zrównoważonego Rozwoju i zachęcać do podejmowania wspólnych działań na ich rzecz.

image33.jpeg

WTOREK, 30 MAJA
TUESDAY, 30 MAY

POWITANIE

Dzisiaj nasza polsko-norweska grupa została przywitana przez wiceprezesa, pana Piotra Dewerę oraz koordynatorkę projektu, panią Małgorzatę Kuleszę.

WELCOME

Today our Polish-Norwegian group was welcomed by the vice-president, Piotr Dewera, and the project coordinator, Małgorzata Kulesza.

WARSZTATY DLA POLSKICH I NORWESKICH UCZNIÓW

Dziś w szkole odbyły się warsztaty w formie sesji KMDD® (Konstanz Method of Dilemma Discussion) prowadzone przez dr Małgorzatę Steć. KMDD® to technika wspierania rozwoju kompetencji moralno-demokratycznych. Podczas sesji KMDD® w Kolegium Europejskim uczniowie i nauczyciele omawiali przypadek związany z nierównościami na rynku pracy, zagadnieniem poruszanym w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mieli możliwość tworzenia argumentów i prezentowania ich wewzajemnej interakcji komunikacyjnej. Sesja KMMD® pozwala uczestnikom ćwiczyć kompetencje moralne, a tym samym demokratyczne, ponieważ tylko ludzie o wysokich praktycznych kwalifikacjach moralnych mogą budować prawdziwą demokrację. Kompetencje moralne to umiejętność dyskutowania bez użycia siły, przemocy czy podstępu.

WORKSHOPS FOR POLISH AND NORWEGIAN STUDENTS

Today school held workshops in the form of the session of KMDD® (Konstanz Method of Dilemma Discussion) conducted by Małgorzata Steć, Ph.D. KMDD® is a technique for supporting the development of moral-democratic competence. During the KMDD® session in Kolegium Europejskie, students and teachers discussed a case related to labor market inequalities, the issue raised in the scope of the Sustainable Development Goals. Both students andteachers had the opportunity to create arguments and present them in mutual communicative interaction. The KMMD® session allows participants to practice moral and, thus democratic competencies because only people with high practical moral qualifications can build a real democracy. Moral competence is the ability to discuss without force, violence, or deceit. (translation by M.S.)

WYCIECZKA szlakiem Kazimierz-Wawel-Droga Królewska

Dzisiaj wzięliśmy udział w wycieczce po głównych zabytkach Krakowa. Mieliśmy okazję zapoznać się z historią żydów i zobaczyć fabrykę Schindlera oraz plac Bohaterów Getta. W dzielnicy Kazimierz, będącej niegdyś siedzibą społeczności żydowskiej, przewodnik opowiedział nam historię synagogi i Heleny Rubinstein. Następnie, podążyliśmy szlakiem głównych atrakcji drogi królewskiej. Kwintesencja historii Krakowa to dzieje królów Polski złożonych na Wawelu, plac św. Magdaleny, sławnych Polaków zamieszkałych przy ulicy Kanonicznej, czy też atrakcje architektoniczne przy ulicy Grodzkiej.

EXCURSION on the Kazimierz-Wawel-The Royal Road

Today we took part in a tour of the main sights of Krakow. We had the opportunity to learn about the history of the Jews and see Schindler's factory and Ghetto Heroes Square. In the Kazimierz district, which was once the seat of the Jewish community, the guide told us the story of the synagogue and Helena Rubinstein. Then, we followed the route of the main attractions of the Royal Road. The quintessential history of Krakow is the story of the kings of Poland deposited at Wawel Castle, St. Magdalene Square, famous Poles living on Kanoniczna Street, or the architectural attractions on Grodzka Street.

LEKCJE OBSERWOWANE PRZEZ NORWESKICH NAUCZYCIELI

LESSONS OBSERVED BY NORWEGIAN TEACHERS

LESSON CONDUCTED BY OLEKSJI KELEBAJ

Lekcja odbyła się w klasie PreIB 2C. Temat lekcji dotyczył figur geometrycznych, ze szczególnym naciskiem na pola trójkątów oraz czworokątów. Uczniowie pracowali w modelu wykładowo-ćwiczeniowym. Na początku lekcji został przedstawiona część teoretyczna omawianego zagadnienia. Następnie dzieci wraz z rówieśnikami z Norwegii pracowali w grupach 4-osobowych nad wybranymi problemami matematycznymi. Po opracowaniu rozwiązań każda grupa delegowała przedstawiciela, który pokazywał rozwiązane zadanie na tablicy całej klasie. W lekcji brali udział również Nauczyciele z Norwegiijako wolni słuchacze. Dołączyliśmy ich do niektórych grup, gdzie mogli doświadczyć siebie w roli ucznia w polskiej szkole. Na koniec zajęć podsumowaliśmy lekcje, a z nauczycielami porozmawialiśmy na temat lekcji oraz materiału nad którym pracowaliśmy. Jako nauczyciel uzyskałem cenne informacje oraz feedback od kolegów z zagranicy. Były one tym cenniejsze, że wśród gości była nauczycielka matematyki.

The lesson took place in PreIB class 2C. The topic of the lesson was about geometric figures, with particular emphasis on the areas of triangles and quadrilaterals. Pupils worked in a lecture-exercise model. At the beginning of the lesson, the theoretical part of the topic was presented. The children then worked in groups offour with their Norwegian peers on selected mathematical problems. After working out the solutions, each group delegated a representative to show the solved problem on the blackboard to the whole class. Teachers from Norway also took part in the lesson asfree listeners. We joined them in some groups, where they were able to experience themselves in the role of a student in a Polish school. At the end of the class, we summarised the lessons and talked to the teachers about the lessons and the material we had worked on. As a teacher, I gained valuable information and feedback from my colleagues abroad. These were all the more valuable as the guest teacher was a mathematics teacher.

 

LESSON CONDUCTED BY E.PANECKA

The lesson topic was On Seeing the 100%percent perfect girl one beautiful April morningby Haruki Murakami-reading and discussion. The visiting teachers participated in the lesson. There was assigned a follow up creative writingTemat lekcji to On Seeing the 100%percent perfect girl one beautiful April morningbyHaruki Murakami-lektura i dyskusja. Murakami -czytanie i dyskusja. Wizytujący nauczyciele uczestniczyli w lekcji. Przydzielono uczniom zadania dotyczące kreatywnego pisania.

 

LESSON CONDUCTED BY M.WALCZAK

Temat: Transformator i jego rola w transporcie energii elektrycznej.Temat zrealizowany w klasie Pre IB 2 A Opis:

1.Przedstawienie i omówienie zasady działania transformatora (przypomnienie prawa Faradaya)

2.Zapoznanie się z rolą transformatora w sieci elektrycznej, podczas transportu energii elektrycznej z elektrowni do naszych domów-schemat budowy przykładowej sieci elektrycznej

3.Wykonanie obliczeń wielkości strat energii podczas przesyłu prądu przy użyciu wysokich napięć oraz porównanie strat dla niskiego napięcia, przy użyciu przykładowych danych. Dwóch uczniów prezentowało rozwiązanie zadania na tablicy.

4.Na podstawie wcześniejszych obliczeń, przeprowadzenie z uczniami dyskusji, w której zwrócono uwagę na najbardziej efektywny sposób przesyłania energii elektrycznej oraz na straty energii, związane z oporem elektrycznym sieci.

5.Podsumowanie lekcji.

 

Topic: Transformer and its role in the transportation of electricity.Topic completed in Pre IB 2 A class Description:

1. Introducing and discussing the principle of the transformer (reminder of Faraday's law)

2. Learning the role of the transformer in the electricity network, when transporting electricity from the power station to our homes -a diagram of the construction of an example electricity network 

3. Calculating of the amount of energy loss during the transmission of electricity using high voltages and comparing losses for low voltages, using example data. Two pupils present their solution on the board.

4. Holding a discussion with the pupils highlighting the most efficient way to transmitelectricity and the energy losses associated with the electrical resistance of the network.

5. Summarising

WARSZTATY POLSKICH I NORWESKICH NAUCZYCIELI 

W trakcie warsztatów:

- dokonano analizy obserwowanych lekcji pod względem metod nauczania i treści programowych. Nauczyciele norwescy z zainteresowaniem obejrzeli lekcje, wysłuchali komentarzy nauczycieli polskich. Pewne różnice w sposobie nauczania wynikają z odmiennych uwarunkowań -inny system nauczania. Wskazano na wiele punktów wspólnych, które są integralną częścią każdej lekcji niezależnie od warunków;

- podsumowano dotychczas zrealizowane działania w mini projekcie „W jaki sposób możemy uczynić lepszym nasz świat?”. Zwrócono uwagę na działania ucznióww Polsce i Norwegii. Norwescy uczniowie skupili się na analizie lokalnych problemów iprzedstawieniu sposobów ich rozwiązania. Polscy uczniowie przeprowadzili szeroką analizę problemów lokalnych i globalnych oraz poszukiwali ich rozwiązań.

- zaplanowano kolejne etapy działań w mini projekcie „ W jaki sposób możemy uczynić lepszym nasz świat?”

- omówiono przygotowanie wspólnych aktywności uczniów podczas pobytu w Kristiansund. Zaplanowano końcowe rezultaty projektu;

- omówiono przygotowanie publikacji podsumowującej działania w mini projekcie „W jaki sposób możemy uczynić lepszym nasz świat?”;

- ustalono termin wizyty w Kristiansund;

- podsumowano sposoby ewaluacji i upowszechniania rezultatów w projekcie.

WORKSHOPS BETWEEN POLISH AND NORWEGIAN TEACHERS

During the workshop:

- the observed lessons were analysed in terms of teaching methods and curriculum content. Norwegian teachers watched the lessons with interest and listened to the comments of Polish teachers. Some differences in teaching methods are due to different conditions -a different teaching system. Manycommon points were pointed out, which are an integral part of every lesson regardless of the conditions.

- the activities carried out so far in the mini-project How can we make our world a better place? were summarised. The activities of students in Poland and Norway were highlighted. Norwegian pupils focused on analysing local problems and presenting ways to solve them. Polish students conducted a broad analysis of local and global problems and sought solutions

- the next steps in the mini-project How can we make our world a better place? were planned.

- the preparation of joint activities of the students during their stay in Kristiansund was discussed .

- the final results of the project were planned.

- the preparation of a publication summarising the mini-project activities How can we make our world a better place was discussed.

- a date for the visit to Kristiansund was set.

- ways of evaluation and dissemination of results in the project were summarised.

IMG_0535.jpg

ŚRODA, 31 MAJA
WEDNESDAY, MAY 31

AUSCHWITZ-BIRKENAU

Dzisiaj wybraliśmy się do byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W Auschwitz zobaczyliśmy celę świętego Maksymiliana Kolbe, bloki obozowe, w których mieszkali więźniowie, komory gazowe, część pokazującą historię Zagłady oraz magazynowanie zgromadzonych dóbr. Później przejechaliśmy do Birkenau, gdzie przewodniczka przeprowadziła nas drogą jaką więźniowie przywiezieni do obozu przechodzili po segregacji, zobaczyliśmy pomnik upamiętniający zamordowanych w obozie oraz jeden z baraków, w którym mieszkały więźniarki.

 

AUSCHWITZ-BIRKENAU

Today we went to the former Nazi concentration camp Auschwitz-Birkenau. At Auschwitz, we saw the cell of St. Maximilian Kolbe, the camp blocks where the prisoners lived, the gas chambers, a section showing the history of the Holocaust and the storage of accumulated goods.Later, we drove to Birkenau, where the guide led us along the route the prisoners brought to the camp took after segregation, we saw the monument commemorating those murdered in the camp and one of the barracks where female prisoners lived.

PHOTO-2023-06-02-20-29-51_6.jpg

CZWARTEK, 1 CZERWCA
THURSDAY, JUNE 1

Prezentacja efektów pracy nad projektem "W jaki sposób możemy uczynić lepszym nasz świat?"

Bardzo ważnym elementem spotkania była prezentacja rezultatów pracy nad mini projektem W jaki sposób możemy uczynić lepszym nasz świat? Polscy i norwescy uczniowie przedstawili w niezwykle ciekawy i kreatywny sposób swoje działania związane z wdrażaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju. To, czego się nauczyli wzbogaciło ich bagaż doświadczeń i pozwoli z otwartością podejmować różnorodne wyzwania w przyszłości na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Presentation of the results of the project work "How can we make our world a better place?"

A very important element of the meeting was the presentation of the results of work on the mini project How can we make our world a better place?Polish and Norwegian students presented their activities related to the implementation ofthe Sustainable Development Goals in an extremely interesting and creative way. What they have learned has enriched their baggage of experience and will allow them to face various challenges in the future for sustainable development with openness.

IMG_6265.HEIC

PIĄTEK, 2 CZERWCA
FRIDAY, JUNE 2

ŚLĄSK CIESZYŃSKI. BIELSKO-BIAŁA I CIESZYN

Śląsk Cieszyński to doskonały przykład zrównoważonej, regionalnej i transgranicznej infrastruktury, wspierającej rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. W kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, myślimy, że region wpisuje się w założenia następujących celów: Celu 8.Wzrost gospodarczy i godna pracy, Celu 9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura, Celu 11. Zrównoważone miasta i społeczności. Wspólna wycieczka na Śląsk Cieszyński była okazją do integracji oraz poznania, w jaki sposób transgraniczna współpraca wspiera rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców. Zwiedzanie dwóch miast Bielsko-Białej i Cieszyna poprowadził doświadczony przewodnik - p. Henryk, który zapoznał nas z rotundą romańską z XI wieku, Wieżą Piastowską, zabytkowym rynkiem oraz Teatrem im. Adama Mickiewicza.

CIESZYN SILESIA. BIELSKO-BIAŁA I CIESZYN

Śląsk Cieszyński is an excellent example of sustainable, regional and cross-border infrastructure that supports economic development and human well-being. In the context of the Sustainable Development Goals, we think that the region fits into the objectives of the following goals: Goal 8. Economic growth and decent work, Objective 9. Innovation, Industry, Infrastructure, Objective 11. Sustainable cities and communities. The joint trip to Sląsk Cieszyński was an opportunity to integrate and learn how cross-border cooperation supports the development of the region and the well-being of its inhabitants. The tour of the two cities of Bielsko-Biała and Cieszyn was led by an experienced guide, Mr Henryk, who introduced us to the Romanesque rotunda from the 11th century, the Piast Tower, the market square and the Adam Mickiewicz Theatre.

IMG_6335.HEIC

SOBOTA, 3 CZERWCA
SATURDAY, 3 JUNE

PIENINY

Dzisiaj zarówno polscy, jak i norwescy nauczyciele wybrali się na spływ Dunajcem. Naszą pienińską przygodę rozpoczęliśmy w Sromowcach Niżnych, gdzie poznaliśmy naszego przewodnika, flisaka, pana Stanisława, który w barwny sposób opowiadał nam ciekawostki o geografii, historii i kulturze regionu. Z Szczawnicy, końcowej przystani spływu udaliśmy się doStarej Spiskiej Wsi na Słowacji i następnie do Zapory Czorsztyńskiej, gdzie ujrzeliśmy panoramę regionu oraz zamku w Niedzicy. W miejscowości Frydmanbyliśmy goszczeni przez wicedyrektora, Piotra Dewerę. To ostatnie miejsce zapadło nam w pamięć ze względu na wyśmienitejedzenie, atmosferę zabytkowego domu mieszkalnego i muzykę.

Norwescy uczniowie mieszkając w domach polskich rodzin, mogli doświadczyć polskiej gościnności. Rodzice przygotowali szereg popołudniowych aktywności, w których uczestniczyli polscy i norwescy uczniowie. Wspaniała pogoda, wyśmienite humory i iście wakacyjna atmosfera przyczyniły się do niezwykłej integracji grupy. Gorące podziękowania dla rodziców naszych uczniów, bez których wsparcia i zaangażowania nie byłoby to możliwe.

PIENINY

Today both Polish and Norwegian teachers went rafting on the Dunajec River. We began our Pieniny adventure with a rafting trip in Sromowce Niżne, where we met our guide, the raftsman, Mr. Stanislaw, who in a colorful way told us interesting facts about the geography, history and culture of the region. From Szczawnica, the final stop of the rafting trip, we went to Stara Spiska Village in Slovakia andthen to Czorsztyn Dam, where we saw the panorama of the region and Castle in Niedzica. In the village of Frydman we were hosted by the deputy director, Piotr Dewera. The latter place was memorable for its delicious food, the atmosphere of a historic dwelling house and music.

Norwegian students, living in the homes of Polish families, were able to experience Polish hospitality.Parents prepared a number of afternoon activities in which Polish and Norwegian students participated . Great weather, excellent moods and a truly holiday atmosphere contributed to the extraordinary integration of the group. Warm thanks to the parents of our students, without whose support and commitment this would not have been possible.

bottom of page