top of page

PROJEKT 9: 

Reportaż:

fast fashion i jej wpływ na planetę

 

Reportage:

fast fashion and its impact on the planet

UCZNIOWIE: Alicja Wyszyńska, Valeriia Kosse

NAUCZYCIELE: Katarzyna Oziębła

 

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy o zrównoważonej modzie, która jest odpowiedzią na pogarszającą się kondycję planety i wzrastającą świadomość wpływu działań człowieka na środowisko. Dwie uczennice naszej szkoły zdecydowały się zbadać globalny problem jaki powoduje fast fashion i jej wpływ na planetę.

Punktem wyjścia do zgłębienia tematu stała się dla nich obserwacja sytuacji w ich rodzinnym mieście. Dziewczyny przeprowadziły wywiady z właścicielami lokalnych marek modowych tworzących ubrania w poszanowaniu człowieka i środowiska. Przygotowały również ankietę i zbadały poglądy w środowisku szkolnym a także porozmawiały o odpowiedzialnej modzie w edukacji szkolnej z nauczycielem sztuk wizualnych w naszej szkole.

Ponadto, aby spojrzeć na tę kwestię globalnie skorzystały ze zbioru reportaży Pulitzer Center poruszających międzynarodowe wiadomości publikowane przez media z całego świata. Skontaktowały się z jednym z dziennikarzy, który przygotował dla nich warsztaty i wspólnie mogli zbadać problem masowej produkcji ubrań przy zachowaniu niskich kosztów.  

Wszystkie zebrane informacje ujęły w dziennikarską formę i przygotowały reportaż prezentujący problem i jego rozwiązania stosowane lokalnie i na skalę światową. 

 

Nowadays, sustainable fashion seems to be the subject of much debate, which is a response to the deteriorating condition of the planet and the growing awareness of the impact of human activities on the natural environment.

Two students from our school decided to investigate the global problem of fast fashion and its impact on the planet. The starting point for exploring the subject was the observation of the situation in their hometown. The girls conducted interviews with the owners of local fashion brands that promote the clothes industry that respect people and the environment. They also prepared a survey and did the research among the school community and also talked about responsible fashion in education with a visual arts teacher at our highschool.

In addition, for a global perspective, they used a collection of Pulitzer Center reports covering international news published by media outlets around the world. They contacted one of the journalists who prepared a workshop for them and together they could explore the problem of mass production of clothes at low cost.

All the collected information was presented in a journalistic form and they created a report showing the problem and its solutions used locally and on a global scale.


 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

5. Równość płci (Gender equality)

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (Responsible consumption and production)

13. Działania w dziedzinie klimatu (Climate action)

MicrosoftTeams-image (26).png
MicrosoftTeams-image (31).png
MicrosoftTeams-image (29).png
MicrosoftTeams-image (27).png
MicrosoftTeams-image (51).png
MicrosoftTeams-image (30).png
bottom of page