top of page

PROJEKT 8: 

Projekt:

Inspirujące kobiety w literaturze

 

Project:

Inspiring Women in literature

UCZNIOWIE: Alicja Pankowska, Emilia Halastra

NAUCZYCIELE: Małgorzata Michalska

 

Projekt „Inspirujące kobiety” to inicjatywa dwóch uczennic klasy IB1b, które w ramach 5. celu zrównoważonego rozwoju, zajęły się kobiecymi sylwetkami literackimi.

Podczas spotkania, które odbyło się 30 listopada 2022 roku, Alicja Pankowska i Emilia Halastra dokonały analizy komparatystycznej kreacji postaci kobiecych. Uczennice podjęły refleksję nad pozycją kobiety w dziełach literackich, które, będąc świadectwami swoich czasów, oferują wieloaspektową perspektywę. „Kim była kobieta XIX wieku? Co odróżnia ją od pozycji kobiet w wieku XX? Jaka jest jej przyszłość? Jaka jest jej pozycja względem mężczyzn?” - to pytania, nad którymi pochyliły się uczennice. Metoda mapy myśli zastosowana podczas spotkania okazała się niezwykle przydatna podczas formułowania odpowiedzi na powyższe pytania. Plakaty ze spotkania zostały zaprezentowane uczniom klas pierwszych uczących się w ramach programu matury międzynarodowej.

 

The „Inspiring Women” project is an initiative of two students of IB1b class, who looked into female characters as part of the 5th Sustainable Development Goal.

During the meeting, which took place on November 30, 2022, Alicja Pankowska and Emilia Halastra made a comparative analysis of the depiction of women in literature. The students reflected on the position of females in literary works, which, being testimonies of their times, offer a multifaceted perspective. "Who was the woman of the 19th century? What distinguishes her from the position of women in the 20th century? What is her future? What is her position in relation to men?" were the questions the students looked at. The mind map method used during the meeting proved extremely useful in formulating answers to the above questions. Posters from the meeting were presented to the students of the first classes studying in the International Baccalaureate program.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG's):

5. Równość płci (Gender equality) 

MicrosoftTeams-image (33).png
MicrosoftTeams-image (28).png
MicrosoftTeams-image (32).png
MicrosoftTeams-image (30).png
MicrosoftTeams-image (29).png
MicrosoftTeams-image (31).png
bottom of page