top of page

PROJEKT 5: 

Warsztaty:

Sitodruk

 

Workshop:

Screen printing

UCZNIOWIE: uczniowie klas IB1 i IB2

NAUCZYCIELE: Katarzyna Grudniewska 

 

Sitodruk to technika graficzna, w której możemy używać przyjaznych naturze farb. Polega to na przenoszeniu kolorów przez specjalny szablon siatki. Efektem pracy jest wydruk. Podczas warsztatów zapoznaliśmy się z tą techniką. Drukowaliśmy na bawełnianych torbach, aby efekty naszej pracy nie były jednorazowe. Uczniowie nie tylko nauczyli się nowej techniki graficznej, ale przede wszystkim zrozumieli, że wykonanie jednego egzemplarza torby z autorskim wzorem wymaga dużej ilości pracy. Zorganizowanie warsztatów pomaga naszej szkole podnosić jakość edukacji. Uczniowie rozwijają się wszechstronnie i mają możliwość uczenia się przez doświadczenie.

 

Screen printing is a printing technique where we can use eco-friendly paints. It relies on transferring colors through the stencil of the mesh. The result of the work is a printed design. During the workshop we got acquainted with this technique. We printed on cotton bags so that the effects of our work were not disposable. The students not only learned a new graphic technique, but most of all they understood that making a single copy of a bag with an original design requires a lot of work. Organizing workshops helps our school to improve the quality of education. Students develop comprehensively and have the opportunity to learn through experience.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: 

4. Dobra jakość edukacji (Quality Education)

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (Responsible Consumption and Production)

13. Działania w dziedzinie klimatu (Climate Action)

IMG_4738.jpg
IMG_4736.jpg
IMG_4735.jpg
IMG_4729.jpg
IMG_4733.jpg
IMG_4725.jpg
IMG_4731.jpg
IMG_4726.jpg
IMG_4727.jpg
IMG_4724.jpg
IMG_4719.jpg
IMG_4713.jpg
bottom of page