top of page

PROJEKT 7: 

Projekt:

Inspirujące kobiety w biznesie

 

Project:

Inspiring women in business

UCZNIOWIE: IB1 Economics, IB2 Economics

NAUCZYCIELE: Magdalena Belniak

 

W ramach projektu uczniowie klasy IB1 Economics i klasy IB2 Economics  zostali wprowadzeni w problematykę rozwoju ekonomicznego i zrównoważonego rozwoju. Przedstawionych zostało wszystkie 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz Agenda 2030. Uczniowie klasy IB2 skupili się głównie na celach wpisujących się w curriculum IB zgodnie z kluczowymi konceptami programu nauczania jak: równość, dobrobyt ekonomiczny, zrównoważenie, zmiana, wybór i niezależność, ze szczególnym naciskiem na równość w rozumieniu zwiększenia siły kobiet i równości płci zgodnie z założeniami celu 5 programu zrównoważonego rozwoju.

Omówione zostało co powinny zawierać strategie na rzecz wzmocnienia kobiet:

- zwiększenie wsparcia dla edukacji kobiet

- zwiększenie dostępu kobiet do opieki zdrowotnej

- tworzenie bezpiecznego środowiska w domu, miejscu pracy i społeczeństwie

- ustanowienie prawa kobiet do posiadanego majątku i innego majątku

- zwiększenie udziału kobiet w podejmowaniu decyzji, zarówno w domu, jak i poza nim

Niektóre strategie, czy też sposób ich sformułowania wywołały zaskoczenie wśród uczniów, co było powodem przygotowania prezentacji mającej na celu zarysowanie tła historycznego dla współczesnych problemów celu 5. Uczniom została przedstawiona prezentacja dotycząca sylwetek kobiet w życiu społecznym (biznesie, polityce) na tle dziejów historycznych. Uczniowie w większości byli zaskoczeni, ile sufrażystki i feministki w ostatnim czasie zrobiły dla kobiet, aby wyzwolić je z przypisanych im od wieków ról społecznych. Po pierwsze zdziwienie wzbudziło, że kobiety zaczęły de facto „istnieć” w społeczeństwie jako obywatelki zaledwie niecałe sto lat temu, co w odniesieniu do ponad dwóch tysięcy lat kształtowania się nowożytnego świata jest zaledwie mgnieniem w historii. Te informacje historyczne wywołały burzliwą dyskusję na temat nierówności płci i opóźnionego startu kobiet w życie publicznego poszczególnych krajów świata. Ale znalazły się też przykłady kobiet, które w biznesie radziły sobie bardzo dobrze, mimo niesprzyjających warunków społecznych. Następnie uczniowie mieli za zadanie znaleźć na stronie www.undp.org cel 5, sporządzić notatkę zawierającą zarówno fakty jak i analizę dostępnych danych, zapoznać się ze specyfiką  rynku docelowego celu 5, przeprowadzić ewaluację działań zmierzających do osiągnięcia założeń celu 5 w swoim własnym kraju, lub dowolnie wybranym.

Wyniki pracy nad tym tematem były dla uczniów dość zaskakujące. Choć nierównomiernie rozłożone w stosunku Polska – inne kraje świata. Zgodzono się, że ogólnie kobiety odgrywają dużą, coraz większą rolę w świecie biznesu, nie tylko jako wsparcie, ale również same prowadzą działalność gospodarczą. Przełamują bariery i wspinają się na szczyt drabiny korporacyjnej, a sukces kobiecego przywództwa nie ogranicza się tylko do biznesu, ponieważ kobiety zaczynają zaznaczać swoją obecność również w polityce, mając coraz większy wpływ na kształt gospodarek krajowych. Według analizy przeprowadzonej na podstawie dostępnych danych uczniowie zauważyli, że kobiety choć pracują już od dziesięcioleci, nadal nie są w pełni akceptowane. Jednak to się zmienia z czasem i coraz więcej kobiet zostaje właścicielkami firm, dyrektorkami, prezesami i przedsiębiorcami. Ponadto kobiety mają duży wpływ na biznes i kształtowanie rzeczywistości ekonomicznej, ponieważ stanowią połowę światowej populacji. Mają coraz większy wpływ zarówno na małe firmy, jak i duże korporacje, a dotyczy to zwłaszcza marketingu, ponieważ kobiety mają inny sposób myślenia niż mężczyźni, są bardziej napędzane emocjonalnie, mają inny sposób myślenia niż mężczyźni, wyższy poziom empatii, współpracy i umiejętności komunikacyjnych, co czyni ich dobrymi liderami.

 

As part of the project, IB1 Economics and IB 2 Economics students were introduced to economic development and sustainable development issues. All 17 Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda were presented. Students in class IB2 focused mainly on the objectives of the IB curriculum according to the fundamental concepts of the curriculum, such as equality, economic prosperity, sustainability, change, choice, and independence, with a particular emphasis on equality in the sense of empowerment of women and gender equality in line with SDG 5.

It was discussed what strategies for the empowerment of women should include:

- increasing support for women's education

- increasing women's access to healthcare

- creating a safe environment in the home, workplace, and community

- establishing women's right to property and other property

- increase women's participation in decision-making, both at home and away from home.

Some strategies or the way they were formulated caused surprise among the students, which was the reason for preparing a presentation to sketch the historical background for the contemporary problems of Goal 5. The students were presented with a presentation on the silhouettes of women in social life (business, politics) against the background of recorded history. Students were primarily surprised at how much women suffragists and feminists have done recently for women to liberate them from the social roles assigned to them for centuries. Firstly, it was surprising that women began to “exist” in society as citizens less than a hundred years ago, which is only a snapshot of history compared to more than two thousand years of the development of the modern world. This historical information has sparked a heated debate about gender inequality and the delayed entry of women into public life in various world countries. But there were also examples of women who did very well in business despite unfavorable social conditions. Students were then asked to find Goal 5 on www. UNDP. Org, to make a note containing both facts and an analysis of the available data, to familiarize themselves with the specificities of the Goal 5 target market, and to evaluate the measures taken to achieve Goal 5 in their own country or a country of their choice.

The results of the work on this topic were quite surprising for the students. Although unevenly distributed concerning Poland – other countries of the world. It was agreed that, in general, women play a significant and growing role in the business world, not only as a support but also as entrepreneurs. They are breaking down barriers and climbing to the top of the corporate ladder. The success of female leadership is not limited to business, as women are also beginning to make their presence felt in politics, having an ever-increasing impact on shaping national economies. According to an analysis of the available data, students noticed that although women have been working for decades, they are still not entirely accepted. However, this is changing over time, and more and more women are becoming business owners, directors, CEOs, and entrepreneurs. In addition, women strongly influence business and economic reality, as they make up half of the world’s population. They have an increasing impact on both small businesses and large corporations, and this is especially true for marketing, as women have a different way of thinking than men, are more emotionally driven, have another way of thinking than men, a higher level of empathy, collaboration, and communication skills, which makes them good leaders.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: 

4. Dobra jakość edukacji

5. Równość płci

8. Wzrost gospodarczy i godna praca

bottom of page