top of page

Warsztaty: Czy jestem demokratycznym nauczycielem?

Workshops: Am I a democratic teacher?

Dnia 31 maja wraz z naszymi gośćmi z Norwegii uczestniczyliśmy w warsztatach pt. 

Czy jestem demokratycznym nauczycielem? 

 

Podczas spotkania w grupach zastanawialiśmy się nad ułożeniem definicji demokratycznego nauczyciela, wzięliśmy udział w odgrywaniu ról oraz wybudowaliśmy dom z kart demokracji. 

 

Była to okazja do refleksji i wymiany poglądów dotyczących znaczenia demokracji w codziennej pracy nauczyciela. 

 

Aktywności pozwoliły nam na odpowiedź na następujące pytania: Jakie cechy powinien posiadać demokratyczny nauczyciel? Jakie zachowania są wskazane w sytuacjach konfliktowych? Jakimi wartościami powinniśmy kierować się w pracy nauczycielskiej?

 

Podczas spotkania wymieniano takie właściwości nauczyciela jak: szacunek, otwartość na dyskusję, chęć rozwoju, inspirację, tworzenie atmosfery zaufania, odpowiedzialność, moralność. Podkreślano znaczenie takich działań, jak: feedback, ewaluacja, pomoc, ustalanie z uczniami formy zajęć. 

 

Warsztaty zostały poprowadzone przez Angelikę Shatilovą, Katarzynę Oziębłą oraz Magdalenę Belniak. 

IMG_5607.JPG
IMG_5552.JPG

On May 31st, together with our guests from Norway, we participated in a workshop entitled: Am I a democratic teacher? 

 

During the meeting in groups, we thought about the definition of a democratic teacher, took part in a role play and built a house made of democracy cards. 

 

It was an opportunity for reflection and exchange of views on the meaning of democracy in everyday work of a teacher. 

 

The activities allowed us to answer the following questions: What qualities should a democratic teacher have? What behaviours are advisable in conflict situations? What values should we follow in our teaching work?

 

During the meeting such qualities of a teacher were mentioned as: respect, openness to discussion, willingness to develop, inspiration, creating an atmosphere of trust, responsibility, morality. The importance of such actions as: feedback, evaluation, setting the form of classes with students was emphasised. 

 

The workshop was led by Angelika Shatilova, Katarzyna Oziębła and Magdalena Belniak. 

bottom of page