top of page

Spotkanie kadry zarządzającej szkół partnerskich

Meeting of partner school management staff

Podczas spotkania wiceprezes Piotr Dewera przedstawił strukturę organizacyjną Kolegium Europejskiego. Dyrektorzy rozmawiali o priorytetach pracy obydwu szkół.

Ważnym elementem pracy szkoły polskiej i norweskiej jest praca z uczniem ukierunkowana na jego potrzeby, rozwój i odkrywanie własnych zainteresowań.  

W tym celu wykorzystuje się różnorodne metody pracy nakierowane na aktywne uczenie się, a także ocenianie , które motywuje do rozwoju. W obydwu szkołach dużą wagę przykłada się do budowania relacji oraz tworzenia warunków do rozwoju i współpracy nauczycieli. Dlatego też dyrektorzy zadeklarowali chęć  współpracy nie tylko w ramach obecnego projektu, ale w dłuższej perspektywie w ramach programu Erasmus+.

MicrosoftTeams-image (47).png
MicrosoftTeams-image (46).png

During the conference, Vice President Piotr Dewera presented the organisational structure of the College of Europe. The headmasters had an opportunity to discuss the priorities of work at both schools.

An important element of the work of Polish and Norwegian schools is work with students focused on their needs, development and discovering their own interests.
For this purpose, various methods of work are used, which are aimed at active learning, as well as an assessment that motivates students to develop.

Both schools attach great importance to building relationships and creating conditions for teachers' development and cooperation. Therefore, the headmasters declared their willingness to cooperate not only in the framework of the current project, but also in the framework of the Erasmus+ programme in the long run.

bottom of page