top of page

Wizyta norweskich nauczycieli
w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Visit of Norwegian teachers at the Institute of Psychology, Jagiellonian University

W dniu 2.06.2022 grupa nauczycieli z Norwegii wizytowała Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciele mieli okazję do zapoznania się z procedurami prowadzenia badań

w Laboratorium Małego Dziecka (Child Lab). Dr Arkadiusz Białek - opiekun laboratorium - pokazał nie tylko, jak prowadzone są badania longitudinalne z udziałem dzieci (badania nad komunikacją, procesem kształtowania się teorii umysłu - ToM - oraz percepcji społecznej), ale równocześnie - w jaki sposób nowoczesna technologia wspomaga procesy badawcze. Nauczyciele mieli możliwość wzajemnej obserwacji podczas wykonywania zadań manualnych z równoczesnym śledzeniem aktywności rąk przy pomocy specjalnego skanera dokonującego symultanicznie pomiarów. Wszyscy nauczyciele byli żywo zainteresowani zarówno praktycznymi aspektami prowadzenia badań, jak również stojącym za nimi stanem wyników najnowszych badań. Jednocześnie, był to bardzo aktywnie i pozytywnie spędzony czas integracji i wzajemnego transferu doświadczeń.

f9dd9c39-67bb-4e14-b71e-dd53b877a619.JPG
076c21d4-4213-40e2-827c-679ebda2a5df.JPG
076c21d4-4213-40e2-827c-679ebda2a5df.JPG

On 2 June 2022, a group of teachers from Norway visited the Institute of Psychology at the Jagiellonian University.

The teachers had the opportunity to learn about the procedures for conducting research in the Early Childhood Lab.

Dr Arkadiusz Białek, the laboratory supervisor, showed not only how longitudinal research with the participation of children is conducted (research on communication, the process

of forming theory of mind - ToM - and social perception), but also how modern technology supports research processes.

Teachers also got the chance to observe each other while performing manual tasks with simultaneous monitoring of hand activity with the aid of a special scanner taking simultaneous measurements.

All teachers were keenly interested in both the practical aspects of conducting research and the state of the art research behind it. It was a very active and positively spent time of integration and mutual exchange of experience.

bottom of page