top of page

PROJEKT 11: 

Projekt:

Dzień Ziemi 2023

Project:

Earth Day 2023

UCZNIOWIE: Ewelina Hura, Eryk, Franciszek Sowa, Marria Thukti, Jaromir Łazowski, Emma, Tymek Zawadzki, Kira, Michał Żołna, Dominik Bobula, Alicja Leszczyńska, Alicja Lisiecka, Lena Groblicka, Krzysztof Kopeć + rodzice uczniów 

NAUCZYCIELE: Agnieszka Janecka

 

Dnia 22 kwietnia 2023 roku  podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi, uczniowie Kolegium Europejskiego wraz ze swoimi rodzicami i przyjaciółmi wzięli udział w V edycji akcji "Operacja Czysta Rzeka". Wsparci przez członków Krakowskiego Klubu Morsów Kaloryfer, którzy przyszli z pomocą w sprzątaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, które przygotowało dla nas worki i rękawice oraz po całej akcji przyjechało odebrać śmieci oraz będący widoczni już z dala dzięki pięknym kolorowym kostkom ilustrującym nasze (jakże ważne idee dotyczące ochrony środowiska), którym patronuje Fundusz EOG finansowany przez państwa Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a nawet otrzymawszy pomoc od przypadkowo przebiegającymi tą trasą biegaczami, zebrali ponad 100 worków śmieci, sofę, a nawet komputery i inne ponadwymiarowe odpady.

W planie było pokonanie 200m wzdłuż wału wiślanego, jednak po zejściu z trasy rowerowej okazało się, że nie wykroczyliśmy poza 50m średnicy naszego punktu startu. Śmieci było za dużo. W najśmielszych oczekiwaniach nikt nie sądził, na co trafimy. Dzieci były zdumione tym, ile kryć może maleńki zagajnik. Rodzice poprosili o dodatkowe worki i rękawice, bo wokół swoich osiedli także mają dużo do posprzątania.

Taka akcja wszystkim dała sporo refleksji. Uczniowie doskonale wiedzą, gdzie należy składować  śmieci i jak je segregować. Jednak to my, dorośli, najczęściej decydujemy, co i ile oraz w czym dokonujemy zakupów. Nadmierna, wręcz nieopanowana produkcja plastiku powoduje, że często nie mamy wyboru, bo niemal wszystko nam się w niego pakuje. Plastik jest wszechobecny. Jedynie silny sprzeciw i samodyscyplina może ten proceder spowolnić, a w rezultacie być może i wstrzymać. Była to wspaniała lekcja ekologii. Było dużo śmiechu ale i integracja między uczniami, rodzicami oraz zupełnie obcymi ludźmi, którzy bezinteresownie spotkali się w ten piękny sobotni poranek, by zrobić coś wspólnie dla Ziemi. To był w końcu Jej Dzień.

 

 

On April 22, 2023, during the celebration of World Earth Day, students of the Kolegium Europejskie, together with their parents and friends, took part in the Vth edition of the "Operacja czysta Rzeka" campaign. Supported by members of the Krakowski Klub Morsów Kaloryfer, who came to help clean up, the Municipal Waste Management Company, which prepared bags and gloves for us and came to pick up the trash after the whole action, and being visible already from afar thanks to the beautiful colorful cubes illustrating our (how important ideas about environmental protection), sponsored by the EEA Fund financed by the countries of Iceland, Liechtenstein and Norway, and even receiving help from runners casually running along this route, collected more than 100 bags of trash, a sofa, and even computers and other oversized waste. 
The plan was to walk 200m along the Vistula embankment, but after getting off the bike path, it turned out that we didn't go beyond the 50m diameter of our starting point. The garbage was too much. In our wildest expectations, no one thought what we would end up with.  Children were amazed at how much a tiny grove could hide. Parents asked for extra bags and gloves, as they also have a lot to clean up around their neighborhoods. 
Such an action gave everyone a lot of food for thought. Students know very well where to put trash and how to segregate it. However, we adults are the ones who most often decide what and how much and in what we buy. Excessive, even uncontrollable production of plastic means that we often have no choice, because almost everything is packed in it for us. Plastic is ubiquitous. Only strong opposition and self-discipline can slow down this practice, and perhaps stop it as a result. It was a great lesson in ecology. There was a lot of laughter but also integration between students, parents and complete strangers who selflessly came together on that beautiful Saturday morning to do something together for the Earth. It was Special Day, after all.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

6. Czysta woda i warunki sanitarne (Clean water and sanitation)

13. Działania w dziedzinie klimatu (Climate action)

14. Życie pod wodą (Life below water)

15. Życie na lądzie (Life on land)

MicrosoftTeams-image (5).png
MicrosoftTeams-image (1).png
MicrosoftTeams-image (3).png
MicrosoftTeams-image.png
MicrosoftTeams-image (2).png
MicrosoftTeams-image (4).png
bottom of page