top of page

Lekcje prowadzone
i obserwowane przez polskich nauczycieli
Lessons conducted and observed by Polish teachers

Polish teachers conducted lessons in which they linked the existing learning targets with the Sustainable Development Goals.

The business and economics teacher, Magdalena Belniak, led the class, the topic of which was the role of small and medium-sized enterprises in activities implementing sustainable development goals in developing countries. The case study method proved to be very effective and led to many interesting conclusions. 

Physics teacher Małgorzata Walczak took up the topic of renewable and non-renewable sources of energy and the possibility of imaging the flow of energy using a Sankey diagram. Małgorzata Michalska, English teacher, observed by Vanessa Hagen Williamsen, and Katarzyna Oziębła, Spanish teacher, under the guidance of Elisabeth Folland Dahl, planned activities relating to the Sustainable Development Goals. Students in Spanish classes were introduced to the affirmative imperative mode in the context of small, everyday actions to save the planet. Learning grammar in the context of environmental protection was very inspiring - also thanks to the methods used. Meanwhile, during the English class, the group learned techniques for promoting the reduction of electricity consumption and addressed the role of renewable energy sources in times of energy crisis.

 

The 90-minute class was very fruitful in terms of developing listening, speaking and vocabulary skills at an advanced level. Polish teachers monitored classes conducted by Norwegian teachers. Lessons  on English, Spanish, Maths, Norwegian and Training Leadership in Sports.

Ważnym działaniem  była obserwacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych przez polskich nauczycieli w norweskiej szkole. Polscy nauczyciele poprowadzili lekcje na podstawie przygotowanych scenariuszy, w których połączyli istniejące cele uczenia się z Celami Zrównoważonego Rozwoju. 

 

Magdalena Belniak, nauczycielka biznesu i ekonomii,  prowadziła zajęcia, których tematem była rola małych i średnich przedsiębiorstw w działaniach wdrażających Cele Zrównoważonego Rozwoju w krajach rozwijających się. Metoda "case study" okazała się bardzo efektywna i doprowadziła do wielu ciekawych wniosków. 

Nauczycielka fizyki, Małgorzata Walczak, podjęła temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii oraz możliwości obrazowania przepływu energii z wykorzystaniem diagramu Sankey'a. Małgorzata Michalska, nauczycielka języka angielskiego, obserwowana przez Vanessę Hagen Williamsen oraz Katarzyna Oziębła, nauczycielka języka hiszpańskiego, pod okiem Elisabeth Folland Dahl, zaplanowały zajęcia odnoszące do Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczniowie na zajęciach języka hiszpańskiego zostali zapoznani z trybem rozkazującym twierdzącym w kontekście małych, codziennych działań mających na celu ocalenie naszej planety. Nauka gramatyki w kontekście ochrony środowiska była bardzo inspirująca - również dzięki zastosowanym metodom. Natomiast podczas zajęciach języka angielskiego grupa poznała techniki promocji redukcji zużycia prądu oraz zajęła się rolą odnawialnych źródeł energii w dobie kryzysu energetycznego.

90-minutowe zajęcia były bardzo owocne pod względem rozwijania kompetencji słuchania, mówienia i posługiwania się słownictwem na poziomie zaawansowanym. Nauczyciele polscy obserwowali również lekcje prowadzone przez norweskich nauczycieli. Były to lekcje: języka hiszpańskiego, języka angielskiego , języka norweskiego, przywództwo w sporcie i matematyki. 

MicrosoftTeams-image (4).png
MicrosoftTeams-image (5).png
MicrosoftTeams-image (7).png
MicrosoftTeams-image (6).png
bottom of page