top of page

Drugi mini-projekt: W kierunku edukacji XXI wieku

W KIERUNKU EDUKACJI XXI WIEKU

Trwają wspólne prace nad drugim mini-projektem: "W kierunku edukacji XXI wieku". Celem tej inicjatywy jest integracja zagadnień dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju z programem nauczania. W maju 2022 nauczyciele z Norwegii na podstawie opracowanych scenariuszy przygotowali lekcje dla uczniów Kolegium Europejskiego. Obserwacje lekcji, wymiana doświadczeń oraz dyskusje dotyczące programu i kwestii metodycznych zaowocowały stałą współpracą i wzajemnym urozmaiceniem warsztatu nauczycieli, zwłaszcza o narzędzia ICT. Wizyta polskich nauczycieli w wrześniu 2022 w Norwegii będzie okazją do zaprezentowania doświadczeń oraz promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju w kontekście programu matury międzynarodowej (IB).

W poprzednim tygodniu zespół nauczycieli z Kolegium Europejskiego spotkał się wraz z koordynatorem, panią Małgorzatą Kuleszą, żeby omówić pomysły dotyczące koncepcji lekcji oraz ustalić szczegóły wyjazdu do Norwegii. Opracowane scenariusze lekcji, wpisane w program nauczania szkoły w Krakowie, to wynik pracy nauczycieli polskich, jak i świadectwo uwzględnienia inspiracji optyki norweskiej. Refleksje nauczycieli skupiły się wokół zagadnienia ochrony środowiska i ekologii. Grupa postawiła sobie pytanie naczelne: jak styl naszego życia wpływa na środowisko? Projekt nauczycieli grupy przedmiotów ścisłych skierowany do klas pre-IB2 również wpisuje się w to zagadnienie i w sposób ciekawy wprowadza uczniów w metodologię prac badawczych.

W nadchodzącym tygodniu przekonamy się, jak uczniowie zareagują na nasze pomysły.


TOWARDS EDUCATION OF THE 21st CENTURY

Joint work is underway on the second mini-project: 'Towards 21st Century Education'. The goal of this initiative is to integrate issues related to the Sustainable Development Goals into the curriculum. In May 2022, teachers from Norway prepared lessons for students of the College of Europe on the basis of developed scenarios. Observation of lessons, exchange of experiences and discussions on the program and methodological issues resulted in ongoing cooperation and mutual enrichment of the teachers' workshop, especially with ICT tools. The visit of Polish teachers in September 2022 to Norway will be an opportunity to present experiences and promote the Sustainable Development Goals in the context of the International Baccalaureate program.

Last week, a team of teachers from the College of Europe met with the coordinator, Ms. Małgorzata Kulesza, to discuss ideas for lesson concepts and to establish details of the trip to Norway. The developed lesson plans, embedded in the curriculum of the school in Cracow, are the result of the work of Polish teachers, as well as a testimony of taking into account the inspiration of Norwegian optics. The teachers' reflections focused on the issue of environmental protection and ecology. The group posed the overarching question: how does our lifestyle affect the environment? The science group's project aimed at pre-IB2 classes is also in line with this issue and introduces students to the methodology of research work in an interesting way.

In the coming week, we will see how students react to our ideas.댓글


bottom of page