top of page

Konferencja: Wyzwania edukacji – w trosce o młode pokolenie (Kraków, 11-13.10.2022)

W dniach 11-13 października 2022 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Wyzwania edukacji – w trosce o młode pokolenie”, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach Programu Edukacja. Tematem przewodnim była współpraca Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Polski w nauczaniu i uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu dzieci oraz innowacyjnych rozwiązań w edukacji. Eksperci z Islandii i Norwegii mówili o tym, jak w świadomy i systemowy sposób wspiera się w ich krajach inicjatywy i programy edukacyjne budujące dobrostan dzieci i młodzieży w szkołach. Ważne jest, aby szkoła była miejscem bezpiecznym, gdzie wszyscy czują się dobrze i szczęśliwie, w którym można się nie tylko uczyć, lecz także dobrze i miło spędzać czas. Podczas sesji panelowych zaproszeni eksperci z Islandii, Norwegii i Polski podkreślali dużą rolę projektów międzynarodowych, które stanowią jeden z kluczowych elementów zmian w edukacji. Warto wzorować się na dobrych praktykach i czerpać inspiracje, odwoływać się do doświadczeń innego partnera.Conference: Challenges of education - for the sake of the young generation (Krakow, 11-13.10.2022)


On October 11-13, 2022, Krakow hosted an international conference entitled. "Challenges of Education - Caring for the Young Generation" organized by the Foundation for the Development of the Education System in Warsaw within the framework of the Education Program. The main topic was the cooperation of Iceland, Liechtenstein, Norway, and Poland in teaching and learning with a particular focus on child welfare and innovative solutions in education. Experts from Iceland and Norway spoke about how educational initiatives and programs that build child and youth well-beingin schools are being supported in their countries in a conscious and systemic way. The school must be a safe place where everyone feels good and happy, where it is possible not only to learn but also to have a good and pleasant time. During the panel sessions, invited experts from Iceland, Norway, and Poland emphasized the great role of international projects, which are one of the key elements ofchanges in education. It is worth modeling good practices, taking inspiration and referring to the experience of another partner.
Commentaires


bottom of page