top of page

Publikacja: Czy jestem demokratycznym nauczycielem?

Końcowym rezultatem mini projektu „Czy jestem demokratycznym nauczycielem” jest publikacja opracowana przez zespół polskich nauczycieli. Została w niej omówiona mądrze zaprojektowana koncepcja warsztatów , które odbyły się 31 maja 2022 roku w Krakowie z udziałem polskich i norweskich nauczycieli. Będzie ona stanowić inspirację dla innych nauczycieli i edukatorów w doborze odpowiednich metod pracy do wykorzystania na lekcjach bądź w doskonaleniu zawodowym , aby pomóc zrozumieć i zastanowić się nad demokratycznymi wartościami i działaniami w klasie, które stanowią nieodłączny element rozwijania globalnych kompetencji.


The final result of the mini project "Am I a democratic teacher" is a publication developed by a team of Polish teachers.It discusses the cleverly designed concept of the workshop which took place on May 31, 2022 in Krakow with the participation of Polish and Norwegian teachers. It will inspire other teachers and educators in selecting appropriate working methods to use in lessons or in-service training to help understand and reflect on democratic values and actions in the classroom, which are an integral part of developing global competencies

Comments


bottom of page