top of page

Webinarium: Czy jestem demokratycznym nauczycielem?

Zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego podzieliliśmy się naszymi refleksjami i pomysłami na to, w jaki sposób możemy tworzyć w klasie bezpieczną i demokratyczną przestrzeń dla rozwoju uczniów. My nauczyciele również zdaliśmy sobie sprawę z tego, że, aby rozwijać kompetencje uczniów, musimy również zadbać o nasz rozwój zawodowy. Podczas spotkania zaproponowaliśmy nauczycielom udział w aktywnościach, które pozwoliły odpowiedzieć na pytania, co to znaczy być demokratycznym nauczycielem. Naszym drogowskazem w tej części spotkania były Karty dla demokracji, które zostały opracowane przez byłych uczestników Programu Pestalozzi Rady Europy.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele realizujący projekt zatytułowany „Podróż w kierunku globalnych kompetencji” - z Kolegium Europejskiego w Krakowie oraz z Atlanten VGS z Norwegii. Do konferencji dołączyli również pedagodzy z kilku polskich szkół. Spotkanie zostało poprowadzone w języku polskim i angielskim.


We held a meeting to share our reflections and ideas on how we can create a safe and democratic space in the classroom for students' development. We teachers have also realised that in order to develop students' competencies, we must also take care of our professional development. During the meeting, we offered teachers to participate in activities that allowed them to answer questions about what it means to be a democratic teacher. Our signpost in this part of the meeting were the Charters for Democracy, which were developed by former participants of the Pestalozzi Programme of the Council of Europe.

The meeting was attended by teachers implementing the project entitled "A Journey towards Global Competences" - from the College of Europe in Krakow and Atlanten VGS from Norway. Teachers from several Polish schools also joined the conference. The meeting was conducted in Polish and English.
Comments


bottom of page