top of page

Zaproszenie: Webinarium "W kierunku edukacji XXI wieku"07.12.2022 godz. 19.00 Platforma ZOOM


Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) są naturalnym sposobem wprowadzenia globalnej świadomości w klasie. Łączenie Celów Zrównoważonego Rozwoju z istniejącymi celami nauczania angażuje uczniów w rzeczywiste problemy, które sprawiają, że uczenie się ma większe znaczenie i kształtuje postawy szacunku wobec innych i odpowiedzialności za świat.

Zapraszamy na webinarium, podczas którego przedstawimy Państwu w jaki sposób idea zrównoważonego rozwoju jest realizowana w norweskiej szkole, a jak wygląda to w polskiej szkole.

Pokażemy przykładowe scenariusze lekcji i projektów opracowane przez polskich i norweskich nauczycieli, w których połączyliśmy treści i cele nauczania z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Podzielimy się refleksjami z lekcji, które nauczyciele prowadzili podczas wizyt w szkołach partnerskich. Wspólnie odpowiemy na pytanie jakie warunki muszą być spełnione, aby edukacja wspierała osiągnięcie wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W spotkaniu wezmą udział nauczyciele z Kolegium Europejskiego w Krakowie oraz Atlanten VGS z Norwegii, którzy wspólnie realizują projekt zatytułowany „Podróż w kierunku globalnych kompetencji”. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM i będzie prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim.


Zapraszamy w środę 07 grudnia 2022 roku o godzinie 19.00.

Prosimy o rejestrację do dnia 06 grudnia 2022. Na wskazany adres e-mail zostanie przesłany link do spotkania.

07/12/2022 7:00 pm ZOOM Platform


The Sustainable Development Goals (SDGs) are a natural way to bring global awareness into the classroom. Combining the Sustainable Development Goals with existing learning objectives engages students in real-world issues that make learning more meaningful and foster attitudes of respect for others and responsibility for the world. Join us for a webinar where we will show you how the idea of sustainability is implemented in a Norwegian school and what it looks like in a Polish school.

We will show examples of lesson and project scenarios developed by Polish and Norwegian teachers, in which we have combined content and learning objectives with the Sustainable Development Goals. We will share reflections from lessons that teachers conducted during visits to partner schools. Together we will answer the question of what conditions must be met for education to support the achievement of all 17 Sustainable Development Goals.

The meeting will be attended by teachers from the College of Europe in Krakow and Atlanten VGS from Norway, who are jointly implementing a project entitled "Journey Toward Global Competence." The meeting will be held on the ZOOM platform and will be conducted in Polish and English.


We invite you to join us on Wednesday, December 07, 2022 at 7 pm.

Please register by December 06, 2022 and a link to the meeting will be sent to the email address provided.

Comentarios


bottom of page