top of page

Warsztaty dla polskich
i norweskich nauczycieli

Karina Weisteh, nauczycielka geografii, przedstawiła nam ideę zrównoważonego rozwoju w edukacji w Norwegii. Nowa podstawa programowa z 2020 roku zakłada holistyczne podejście do nauczania i uczenia się. Zrównoważony rozwój jest jednym z trzech głównych tematów, który uwzględniony jest  w treściach zawartych w podstawie programowej większości przedmiotów w szkole norweskiej.  

Morten Lystad wskazał szczegółowe przykłady w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju i powiązania ich z Celami Zrównoważonego Rozwoju w norweskiej podstawie programowej. 

Eskild Bunes przedstawił nam specyfikę norweskiego systemu edukacji z uwzględnieniem opieki zapewnianej uczniom mającym szczególne potrzeby edukacyjne. W norweskiej szkole  duży nacisk kładzie się na nauczanie zindywidualizowane, które odpowiada potrzebom i zdolnościom ucznia. Ważne jest stawianie uczniowi takich wymagań, którym jest on w stanie sprostać. Uczeń nie jest statystyką i wynikiem, kładzie się nacisk na budowanie dobrych relacji i rozwijanie umiejętności niezbędnych w życiu osobistym i zawodowym. Sukcesem szkoły jest liczba uczniów, którzy ją ukończą, a nie wyniki, które decydują o miejscu szkoły w rankingach. 

Prezentacja zawierające informacje dotyczące ewolucji norweskiego systemu, podjętych reform i stojącej za tymi działaniami filozofii nauczania była początkiem dyskusji odnoszącej się do polskiego systemu edukacji. 

Małgorzata Kulesza podsumowała dotychczasowe rezultaty pracy w projekcie oraz omówiła cele kolejnego zaplanowanego do realizacji mini projektu ”W jaki sposób możemy uczynić lepszym nasz świat”. Następnie polscy i norwescy nauczyciele w zespołach,  pracowali nad  szczegółowym planem działań z uczniami w trzecim etapie projektu.   

Workshops for Polish and Norwegian teachers

Karina Weisteh, a geography teacher, introduced us to the idea of sustainability in education in Norway. The new 2020 core curriculum takes a holistic approach to teaching and learning. Sustainability is one of the three main topics included in the content of the core curriculum of most subjects in Norwegian schools.

 

Morten Lystad pointed out specific examples in the field of education for sustainable development and how they are linked to the Sustainable Development Goals in the Norwegian core curriculum.

 

Eskild Bunes gave us an overview of the specifics of the Norwegian education system including thecare provided to students with special educational needs. In a Norwegian school, there is a strong emphasis on individualized teaching that meets the needs and abilities of the student. It is important to place demands on the student that he or she is capable of meeting. A student is not a statistic and as a result, the emphasis is on building good relationships and developing the skills necessary for personal and professional life. The success of the school is the number of students who graduate, not the results, which determine the school's place in the rankings.

 

The presentation containing information on the evolution of the Norwegian system, the reforms are undertaken and the teaching philosophy behind these measures was the beginning of a discussion relating to the Polish education system.

 

Małgorzata Kulesza summarized the results of the project work so far and discussed the goals of thenext mini-project planned for implementation, "How can we make our world a better place". Then Polish and Norwegian teachers, in teams, worked on a detailed plan of activities with students in the third stage of the project.

bottom of page