top of page

Warsztaty podsumowujące udział polskich nauczycieli
w lekcjach

DSC_7775.JPG

Workshop summarizing
the participation of Polish teachers
in lessons

As part of the workshop, we analyzed the lessons conducted by Polish and Norwegian teachers. Lessons run by Polish teachers were aimed at connecting the content and learning objectives with the Sustainable Development Goals. We pointed out that to implement sustainable development issues, it is important to change the pedagogical approach, including the use of activating teaching methods. Teachers from Norway indicated that during lessons conducted by Polish teachers, students had to demonstrate creativity, cooperate in groups, interpret and analyze data and communicate in English. The latter competence caused Norwegian students some problems with subjects such as physics and economics. In Norway, these subjects are taught only in the native language, and, understandably, mastering certain content in a foreign language can be difficult.

 

Polish teachers, who observed lessons conducted by Norwegian colleagues, pointed out that the lessons focus on a high degree of independence and responsibility of students, as well as the skillful use of modern technologies. The work is organized in a way that allows each student to make progress to the best of his or her ability, at his or her own pace.  The teacher supports students in their development, provides assistance, and gives constructive feedback.

 

We compared working methods in Poland and Norway as part of our lesson analysis. We pointed out a great many similarities in both didactic and educational issues.  

 

The exchange of experiences during the joint workshop was a valuable source of inspiration and an opportunity to verify teachers' working methods. Everyone unanimously stressed the importance of such cooperation, which allows us to go beyond the usual patterns and familiar regular people and our daily habits.  Such meetings help break the daily routine and methods of work, and we acquire new experiences and competencies.

DSC_7790.JPG
DSC_7784.JPG
DSC_7788.JPG

W ramach warsztatów dokonaliśmy analizy prowadzonych przez polskich i norweskich nauczycieli lekcji. Lekcje prowadzone przez polskich nauczycieli miały na celu połączenie treści i celów nauczania z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Zwróciliśmy uwagę, że aby realizować zagadnienia zrównoważonego rozwoju, to ważna jest zmiana podejścia pedagogicznego, w tym stosowanie aktywizujących metod nauczania. Nauczyciele z Norwegii wskazywali, że podczas lekcji prowadzonych przez polskich nauczycieli uczniowie musieli wykazać się kreatywnością, współpracować w grupach, interpretować i analizować dane oraz komunikować się  w języku angielskim. Ta ostatnia kompetencja sprawiła norweskim uczniom trochę problemów w przypadku takich przedmiotów jak fizyka czy ekonomia. W Norwegii te przedmioty są prowadzone tylko w języku ojczystym i jest zrozumiałe, że opanowanie pewnych treści w obcym języku może sprawiać trudności.

 

Polscy nauczyciele, którzy obserwowali lekcje prowadzone przez norweskich kolegów, zwrócili uwagę, że na lekcji stawia się na dużą samodzielność i odpowiedzialność uczniów oraz umiejętne wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Praca jest organizowana w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osiąganie postępów na miarę jego możliwości, w jego własnym tempie. Nauczyciel wspiera uczniów

w rozwoju, udziela im pomocy, daje konstruktywną informacje zwrotną.

 

W ramach analizy lekcji porównywaliśmy metody pracy w Polsce i w Norwegii. Wskazaliśmy na bardzo wiele podobieństw zarówno w kwestiach dydaktycznych jak i wychowawczych.  

Wymiana doświadczeń, jak nastąpiła podczas wspólnych warsztatów, była cennym źródłem inspiracji oraz okazją do zweryfikowania metod pracy nauczycieli. Wszyscy zgodnie podkreślali jak ważna jest taka współpraca, która umożliwia wyjście poza utarte schematy i znane nam stałe grono ludzi, a także poza swoje codzienne przyzwyczajenia. Takie spotkania pomagają przełamywać codzienną rutynę i metody pracy, nabywamy nowe doświadczenia i kompetencje.

DSC_7785.JPG
DSC_7777.JPG
DSC_7801.JPG
DSC_7796.JPG
DSC_7774.JPG
bottom of page